Ohjeita lintumäärien laskemiseen ja ilmoittamiseen Tiirassa

Varsinkin muuttokausien aikaan keväällä ja syksyllä havaitaan suuria lintukerääntymiä ja massiivisia muuttoja. Suurten määrien laskeminen on usein vaikeaa. PKLTY:n Tiira yhdistyskäyttäjät ovat laatineet tämän suosituksen omaisen ohjeen suurten lintumäärien laskemiseen ja ilmoittamiseen Tiirassa.

Tämän ohjeen voisi tiivistetysti sanoa seuraavasti: VAIN LASKETUT/LASKEMALLA ARVIOIDUT MÄÄRÄT VOI ILMOITTAA TIIRAAN.

PKLTY:n Tiira yhdistyskäyttäjiin voi olla aina yhteydessä, jos on Tiiran käyttöön liittyviä kysymyksiä. Yhteystiedot löytyvät Tiiran vasemmasta reunasta. Yhdistyskäyttäjät voivat harkintansa mukaan kysellä lisätietoja havainnoista. Epäselvät havainnot voidaan poistaa Tiirasta.

Perustelut tämän ohjeen laatimiseen

 • yhteisten pelisääntöjen luominen Tiiran käyttöön
 • havaintojen vertailtavuus ja käyttöarvo yhteenvedoissa
 • lintuharrastajien sitoutuminen tieteelliseen ja tutkimustoimintaa tukevaan havainnointiin
 • lintulajien suojelun tukeminen; suuret spekulatiiviset määrät aiheuttavat vahinkoa ja johtavat harhaan julkista keskustelua

Määrien laskeminen

 • laskeminen tehdään suuremmista lintuparvista esimerkiksi 10 tai 100 linnun erissä, mikä antaa nopeasti oikean kuvan lintujen todellisesta määrästä (esim. lentoon nousevan hanhiparven suuruusluokka kannattaa arvioida 100 linnun erissä vasta parven päästyä kunnolla ilmaan)
 • laskeminen tehdään parvittain/osaparvissa ja sellaisesta paikasta, josta varmuudella voidaan hallita koko havainnointialuetta
 • määrien arvioinnissa ei saa käyttää mitään kertoimia (aika, pinta-ala)
 • mielikuviin perustuvia määräarvioita ei ilmoiteta havaintoina; jokainen muuttava parvi on jaksettava erikseen laskea!
 • laskemiseen ja lintumassojen tarkkailuun on varattava riittävästi aikaa ja pohdittava kriittisesti tehtyjä havaintoja (esim. lintujen siirtymät, ks. hankalat olosuhteet)
 • suurten määrien kanssa pää menee aluksi helposti pyörälle; esim. ilmoitettu 100000 valkoposkihanhen esiintymä on niin iso, että silloin yhdellä pienellä alueella olisi jopa 10-15 % lajin maailman kannasta; kannattaa muistaa, kuinka kauan 100000 hanhen ohilento kestää parhaina muuttopäivinä!
 • parhaita laskentatilanteita ovat:
  • selvästi muuttavat tai vaeltavat parvet hyvällä havaintopaikalla
  • maassa rauhallisesti ruokailevat tai lepäilevät linnut (osaparvittain)
  • lepäilemään kokoontuvat parvet jäällä tai muulla hyvällä havaintopaikalla
  • lintutornista tai muulta korkealta paikalta yläpuolelta nähdyt linnut
 • hankalia tilanteita, joissa laskentaan pitää kiinnittää erityistä huomiota
  • maasta nousevat suuret parvet, jotka hajoavat moneen suuntaan (esim. hanhet, suuret peippolintuparvet)
  • tiheät tai vastakkaisiin suuntiin liikkuvat parvet
  • tilanteet, jossa vain osa linnuista nähdään kerralla (erityisesti hanhet)
  • huonot sääolosuhteet ja maaston näkemäesteet
  • sekaparvet (esim. vesilinnut, peippolinnut)
  • epäselvinä parvina tai nauhoina siirtyvät linnut (esim. peipot, rastaat)

Ilmoittaminen Tiiraan

 1. vain lasketut määrät ilmoitetaan = kirjattujen parvien yhteissumma; havaintoihin liitetään aina (muistiinpanoihin perustuva) parvien yhteismäärä tai kaikkien parvien tiedot
 2. suurista määristä, joita ei voida havainto-olosuhteiden vuoksi laskea, ilmoitetaan vain riittävän luotettavasti tehty (varma) minimiarvio
 3. havaintoina EI ilmoiteta suurten alueiden yhteissummia tai mitään spekulatiivisia määriä!
 4. alla olevan luettelon lajeista ilmoitetaan tarkemmat tiedot ”Lisätietoja”-kentissä seuraavasti:
 5. havainnon rivikohtaiseen ”Lisätietoja”-kenttään: parvien määrä ja mielellään muu laskemisen tarkkuutta kuvaava selite
 6. havainnon yleiseen ”Lisätietoja”-kenttään: kuvaus havainto-olosuhteista, muu havaintoon liittyvä info ja mahdollinen spekulaatio lintujen todennäköisistä määristä
 7. Tiirassa on käytettävissä kaikissa havainnoissa lisärivejä, joilla yksilöt tai osaparvet voidaan tarkasti ilmoittaa ja kuvata niiden laskentatapa, havaintoaika ja tarkkuus
 8. Birdlifen sivuilta löytyy hyvä ohjeistus havaintojen ilmoittamiseen: https://tiedostot.birdlife.fi/pdf/suositus-kenttahavaintojen-merkitsemiseksi.pdf

Sieltä löytyy mm. hyvä vinkki siihen, kuinka perinteisesti lintumäärän arvion tarkkuus ilmoitetaan:

Lukumäärää esitettäessä voidaan ilmoittaa arvio lukumäärän tarkkuudesta seuraavasti:

virhe alle 10 % ilmoitetusta luvusta -ei mitään merkkiä

virhe 10-25 % ilmoitetusta luvusta – n-merkki

virhe 25-50 % ilmoitetusta luvusta -nn-merkki

virhe yli 50 % ilmoitetusta luvusta – nnn-merkki

 

Lajeja, joista tarvitaan tarkentavat havaintotiedot lisätietoihin

Laji Paikalliset Muuttavat/
vaeltavat
Määrä,

jonka jälkeen

lisäselvitys

joutsenet x x 200
hanhet x x 2000
vesilinnut x x 200
kuikka, kaakkuri x 100
petolinnut x 20
kahlaajat x 50
lokit x x 500
kurki x x 200
sepelkyyhky x x 500
rastaat   x 500
varislinnut   x 200
peippolinnut x x 1000
       
Vaelluslinnut
o   käpytikka x 20
o   tiaiset x 50
o   närhi   x 20
o   käpylinnut   x 50