Kesän lintukartoitukset

Suunnitelma linnustoselvityksistä maakuntakaavan turvevaraussoille kesällä 2022

Maakuntakaavassa on varattu 29 suota Ilomantsin aktiivihiilitehtaan raaka-ainekentiksi. Lisäksi kaavaluonnosvaiheessa pois pudotetun Ilomantsin Koivu-Ruosmesuon kartoitukset ovat välttämättömiä ja tärkeitä kohteita

Alla olevassa on priorisoitu kohteiden merkitys linnustokartoitusten kannalta. Kaavasoilla on paljon ojituksia, joten ensisijaisia ovat kohteet, joilla on laajalti luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia osia johtuen ojitusten metsätaloudellisten merkityksen epäonnistumisesta. Tällaiset maastokartalla tiuhaan ojitetut suot näkyvät ilmakuvissa avoimilta tai puoliavoimilta harvapuustoisilta rämeiltä. Niitä on yleensä luonnontilaisten osien ympärillä ja ne voivat kokonaisuutena olla merkittäviä alueita suolinnustolle. Tarkoitus on keskittyä soilla ja niiden metsäsaarekkeissa tai reunametsissä esiintyvään linnustoon, erityisesti suo- ja muihin kosteikko- sekä metsälajeihin. Tietenkin alueilla sijaitsevat lammet, puronvarret voivat olla linnustollisesti kiinnostavia. Yhtenäisiä, laajoja ojitettuja rämeitä ei kannata lähteä liiaksi rämpimään.

Kartoituskohteina ovat myös varausalueiden lähistöllä sijaitsevat luonnontilaiset suot/metsäalueet/vesialueet/suojelualueet ja muut alueet joihin hankkeilla voi olla haitallisia linnustovaikutuksia (melu-, pöly- ja vesistöhaittoja). Myös kauempana, mahdollisten turvekenttien valumavesien johtamisuomien vaikutusalueilla olevilla vesistöillä (lammet ja järvet) voi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan käydä havainnoimassa kohteiden linnustoa.

Esimerkiksi laskujärvistä Ilomantsin karuilla erämaajärvillä Sysmällä ja Kälkäjärvellä on vanhoja selkälokkihavaintoja. Turvevesien rehevöittävällä vaikutuksella on lisähaittoja jo nyt ahdingossa olevalle selkälokille (luokitella erittäin uhanalaiseksi). Tämän vuoksi selkälokkihavainnot ovat tärkeitä arvioitaessa turvetuotantoluvan edellytyksiä hankkeiden ympäristölupakäsittelyissä.

Suojelullisesti merkittävien lajien, kuten valtakunnallisesti- ja alueellisesti uhanalaisten sekä valtakunnallisesti silmälläpidettävien, maakunnassa harvinaisten tai harvalukuisten lajien havainnot ovatkin tärkeitä juuri lupakäsittelyn kannalta. Laskennat tehdään karotoitusmenetelmällä soilla, puronvarsilla, lammilla, metsäsarekkeissa ja reunametsissä havaituista lajeista tulee merkitä pari/yksilömäärät ja tarkat havaintopaikat. Tietenkin yhdistämällä atlaslaskennat kartoituksiin, niin kaikki lajit ja niiden pesimävarmuudet ovat tärkeitä. Kohdekohtaisten kartoitusohjeissa on merkitty millä atlasruuduilla varausalueet ovat.

Mikäli kiinnostusta, taitoa ja aikaa riittää niin kohteilla voi tehdä myös luontotyyppien ja muiden eliölajien kartoitusta. Alla olevissa kohdekohtaisissa kartoitusehdotuksissa on mainittu lintukartoitustarpeiden jälkeen myös muut alueiden tärkeät kartoituskohteet. Pelkästään valokuvat alueiden suotyypeistä, purojen varsilta, vanhoista metsistä ja niillä havaituista kasvilajeista ovat tärkeitä kohteiden arvioinnin kannalta. Retkille voi ottaa mukaan myös näytepusseja, joihin voi kerätä esim. putkilokasvi- ja/tai sammalnäytteitä.

Kohteille tehdään lähestymiskartat ja tarkemmat kohdekartat, missä näkyvät varausalueiden rajaukset. On tärkeää tukeutua paperikarttoihin, koska kännyköiden kentät erityisesti syrjäisimmillä kohteilla toimi kunnolla ja virtakin, ilman lisälaitteita, katoaa nopeasti. Tämä on ehdottoman tärkeää, jotta vältytään metsään kadonneilta kartoittajil

Kohdekohtaiset kartoitustarpeet

Luonnontilaisuusluokan 2 suot, kohteet 1-8

 1. Koivusuo, Ilomantsi, varaus 815 ha

Varausalueen pohjois- ja itäpuolella Koivusuon luonnonpuisto, johon hankitaan kartoittajalle kulkulupa

Koko alueen kartoitus vaatii useamman päivän, voi varata myös osa-alueen/alueita, josta arvioi selviytyvän päivässä

1 Suon luonnontilaiset ja muut avoimet/puoliavoimet ojitetut osat sekä ruokohelpialue, metsäsaarekkeet ja reunametsät, esim. Kokko- ja Hirsikankaalla varausalueeseen rajoittuu MH:n alue-ekologisen verkoston arvokkaita metsäympäristöjä)

2 Ristisuon suojelualue varausalueen länsipuolella

3 Lietoja ennen varausaluetta n. 500 m, varausalueen halki Alajokeen, 1,8 km

4 Tattarsuon NW-kulman suo, rajoittuu eteläosassa varausalueeseen

5 Tattarlampeen laskeva norouoma (n. 500 m), Tattarlampi, lammelta Koivulampeen virtaava Tattarpuro 2,8 km

6 Koivulampi ja lammen reunasuot, länsipuolella luonnonpuiston rajaan lähelle varausaluetta, etelään päin Lietojalle, mukaan Alajoen reuna Koivulammelta.

7 Alajoen ja varausalueen välinen osa Lietojalta Hattuvaaran tielle 4,7 km

Muuta: kiinnostuksen, osaamisen ja ajankäytön mukaan                 

Kokoalueen kartoitus vaatii useamman päivän, voi varata myös osa-alueen/alueita, josta arvioi selviytyvän päivässä

1.Suon luonnontilaiset ja muut avoimet/puoliavoimet ojitetut osat metsäsaarekkeet ja reunametsät.esim.Kokkokankaan E-reunan Hattuvaaran tieltä etelään 1,2 km:n matkalla, Metsähallituksen alue-ekologisen suunnitelman arvokas metsäelinympäristö (6,52 ha), rajautuu koko matkan varausalueeseen.

2 Polkusaaren kärjen ja varausalueen väliset luonnontilaiset suot

3 Kokkokankaan ja Riihihatelonkankaan välinen suoalue ja siellä virtaava norouma (770 m) itäpuolella alue rajautuu varausalueeseen

4 Riihihatelonkankaan ja Avenlammenssaaren välinen luonnontilainen, varausalueeseen rajautuva suo ja norouoma (600 m) keskellä suota, itäpää lähes varausalueella

5 Ahvenlammensaaren pohjoisreunan norouoma (430 m), itäpää varausalueella

6 Ahvenlampi rajoittuu eteläpäässä varausalueeseen

7 Haukilampi varausalueella

8 Munasaaren ja Vattuahon välinen luonnontilainen osa ja varausalueeseen rajautuvat arvokkaat metsäsaarekkeet

9 Ruosmelammen eteläpuolinen luonnontilainen suo Murhinsuon tiepistoon saakka

10. Ruosmelampi

11 Ruosmelammen N-puolen luonnontilainen varausalueeseen rajoittuva suo

12 Ruosmepuro, Ruosmelammelta Niemijokeen (940 m)

13 Ruosmepurolta Mustasaareen, puoliavoin ojitettu suo, 700m

14 Mustasaaren ja Paskalammen välinen luonnontilainen suo Natura-alueella, mukaan lukien Mustasaaren ja sen länsipuolen (100 m varausalueesta) arvokkaat metsäelinympäristöt

15 Paskalampi

16 Paskolammen Sammalpuron välinen luonnontilainen suoalue ja Pitkäsaaren arvokas metsäsaarekkeiden ketju

17 Varausalueella sijaitseva Sammallampi ja siihen laskevat SW-noro (360 m), NW-noro (155 m)

18 Sammalpuro Sammallammelta Koitajokeen (3,3 km), varausalueella 1,2 km

19 Sammalpuron ja Ruotsinahon välinen luonnontilainen suo varausalueen ulkopuolella, alueella ae-verkoston arvokas metsäsaareke (3,4 ha), rajoittuu N-osassa varausalueeseen

20. Ruotsinahosta Hattuvaarantielle, varausalueen ulkopuolella olevaa luonnontilaista suota Natura-alueen rajalla (n. 2,3 km)

Muuta: kiinnostuksen, osaamisen ja ajankäytön mukaan                 

3. Petronrimpi, Joensuu, Harvio, varaus 344 ha

1 Suon luonnontilaiset ja muut avoimet/puoliavoimet ojitetut osat sekä  metsäsaarekkeet ja reunametsät

2 Kasinpuron varsi: varausalueen loppuun 2,5 km, jos intoa ja aikaa riittää, puronvartta voi jatkaa Kontiolammelle saakka (n. 3 km) ja samalla havainnoida Kontiolammen linnut

3 Suuri-Kuikka ja Kasinlampi

Jos aikaa: Itäpuolella Keljonkankaan ja Nälkienkankaan välistä suolle virtaava norouoma, lähimetsät voivat olla edustavia kartoitus

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

4. Niemissuo, Ilomantsi, varaus 271 ha, Tavarasuo vieressä, joten soiden kartoituksia voidaan tehdä samalla retkellä

1Suon luonnontilaiset osat ja avoimet/puoliavoimet ojitetut sekä metsäsaarekkeet

2. Varausalueen länsipuolella sijaitsevan Pulkinkankaan vanhat metsät, varausalueen eteläpuolella sijaitsevat Lamminahon metsälaikut

3. Tavarapuro: varausalue 2 km, varausalueelta Pohjoiseen Pitkäjärven laskuvesistöön 2,3 km, lähimetsät edustavia, ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

4. Laskuvesistöt: Pohjoinen Pitkäjärvi, Myllylampi ja Sysmä, havainnointia ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

 5. Tavarasuo-Sikosuo, Ilomantsi, varaus 245 ha Niemissuo vieressä, joten soiden kartoituksia voidaan tehdä samalla retkellä

1 Suon luonnontilaiset osat ja avoimet/puoliavoimet osat mukaan lukien metsäsaarekkeita ja reunametsiä

2 Sikolampi

3 Sikolammesta Suojokeen menevä Sikopuro (1,0 km)

4 Suojoen varsi, Sikopuron kohdalta ala- ja ylävirtaan, muutama sata metriä, ajankäyttömahdollisuuksien mukaan pitemmälle, lähimetsät edustavia

5 Tavaralampi

6 Tavaralamminpuro Tavaralammelta Suojokeen (3,4 km) ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

7 Laskuvesistö, Ilajanjärven Särkilahti: liittyy myös Muurinsuohon ja Paljakansuohon, havainnointi helpoin Muurin/Sikosuon yhteydessä.

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

6. Petäikönsuo, Tohmajärvi, varaus 116 ha

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

7. Patrikkasuo Ilomantsi, varaus 231 ha ja Ruostesuo varaus 55 ha, suot lähekkäin,

Patrikkasuo

1 Suon luonnontilaiset ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat sekä suon reunat

2 Kinnarinlampi

3 Heinäpuro suolta Haapojärven Läävästönpohjaan (3,6 km), ajankäyttömahdollisuuden mukaan

4 Läävästönpohjan ja mahdollisuuksien mukaan muun Haapojärven linnuston havainnointia

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

Ruostesuo

1 Suon luonnontilaiset osat lähialueineen ja suon reunat

2 Ruostepuro suolta Korpilammelle (3,2 km), ajankäyttömahdollisuuden mukaan

3 Korpilampi

4 Lammelta lähtevä Koskipuron uoma, ajankäyttömahdollisuuksien mukaan (esim. heti lammen alapuolella 350 metrin matkalla metsälakikohteita)

5 Ilomantsinjärvi lopullinen laskuvesistö, linnuston kartoitus varmaan muussa yhteydessä, koskee myös Tuohisuota

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

8.  Kuuksensuo S ja N, Ilomantsi, varaus 445 ha

1. Varausalueen suuret (2 kpl) luonnontilaiset osat ja niiden lähialueet.

2. Kuuksenlampi

3 Naurispuro, aluksi virtaa Mekrijärjen tuotantokenttien välissä (tämän osan laskenta ei tarpeen), laskenta turvekentiltä Kelsimäjokeen1,2 km.

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

Luonnontilaisuusluokan 1 suot ja Paljakansuo luokka 0 (ruokohelpialue), kohteet 7-18

9. Vasikkasuo, Ilomantsi, varaus 494 ha.

1 Varausalueen luonnontilaiset ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2 Viinipuro varausalueella 2,7 km ja varausalueelta Viinijärveen 580 m

3 Salpuupuro varausalueella 1,8 km ja varausalueelta Viinijärveen 2,0 km

4 Norouoma alueella olevan laavun kohdalta Salpuupuroon 540 m.

5 Viinijärven N-osa, kts. Lautasuo, laskupiste Viinijärvellä

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

 • suotyyppien, kasvilajien ja perhosten määritystä/valokuvia

10. Muurinsuo, Ilomantsi, varaus 331 ha

1 Elinsuon luonnontilainen varausalueen ja sen ulkopuolinen osa

2 Elinlampi

3 Muut varausalueen avoimet ja puoliavoimet osat

4 Yläjoki, Elinlammelta varausalueen rajalle (2,6 km) ja sieltä alavirtaan Myllylammelle (n. 3,5 km) ajankäyttömahdollisuuden mukaan

5 Yläjoenlampi ja sen eteläpuolinen nimetön lampi 

6 Laskuvesistö, Ilajanjärven Särkilahti: liittyy myös Tavara-Sikosuohon ja Paljakansuohon, havainnointi helpoin Muurin/Sikosuon yhteydessä.

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

11 Karsikkosuo, Ilomantsi, varaus 105 ha ja Tuohisuo

Vierekkäisiä soita, joten mahdollisuuksien mukaan kartoitus samalla retkellä

Karsikkosuo

1. Varausalueen ulkopuolinen luonnontilainen osa ja sen lähiympäristö (soidensuojelun täydennysesityksen kohde).

2. Varausalueen luonnontilainen osa ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

3. Rajapuro varausalueelta Oskajärveen (4,8 km), ajankäyttömahdollisuuden mukaan

4. Rajapuron varren kosteikko

5. Oskajärven Raja- ja Saunalahti

6. Vaaranlampi

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

Tuohisuo

1 Varaus alueen luonnontilaiset ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2 Turvevesien lasku-uoma Koski/Riihipuro varausalueen kohdalla (1.3 km)

3 Ilomantsinjärvi lopullinen laskuvesistö, linnuston kartoitus varmaan muussa yhteydessä, koskee myös Ruostesuota

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

12. Konnunsuo, Tohmajärvi, varaus 268 ha

1Varausalueen avoimien ja puoliavoimien osien kartoitus (pääosa alueesta)

2 Ruostepuro Luosojoelle, varausalueelta uoman vartta 4,2 km, ajankäyttömahdollisuuden mukaan

3 Sompapuro Suonpäänjoelle, varausalueelta uoman vartta 4,3 km, ajankäyttömahdollisuuden mukaan

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

13. Ruokosuo, Lieksa, varaus 137 ha

1 Varausalueen avoimet ja puoliavoimet osat, metsäsaarekkeet ja metsänreunat sekä Ruokojärven ranta-alue varausalueen kohdalla

2 Varausalueen kaksi pikkulampea

3 Pesälammelta Ruokojärveen virtaava uoma (2,4 km)

4 Ruokojärvi, havainnointia varausalueen edustalta ja myös muualta ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

5 Ruokopuron uoma Ukonjärvelle (4,2 km) mm. metsälajistoa

6 Ukonjärvi

7 Ukonjoki järveltä alaspäin, ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

8 Luonnontilainen Ruokosuon järven N-puolella, myös edustavia metsäsaarekkeita ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

14 Lakkasuo, Ilomantsi, varaus 226 ha

1 Lakkasuon osa-alueen luonnontilainen osa lähialueen avoimet/puoliavoimet ojitetut osat, mukaan lukien 3 pikkulampea

2 Karpansuon osa-alueen avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

3. Särkipuro ja sen ympäristön avoimet/puoliavoimet varausalueella ja sieltä Oskajärveen (2,3 km)

4 Oskajoki varausalueen kohdalla (n. 1,2 km) ajankäyttömahdollisuuden mukaan

5 Oskajärvi (kts. myös Karsikkosuo)

6 Oskajoen laskukohta Melaselänjärvi, Viitalahti, ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

15 Paljakansuo, Ilomantsi, varaus 362 ha

1 Varausalue (linnustotietojen päivitys)

2 Turvekentän lasku-uoma Puohtiinoja (2,0 km) ja sen ympäristön luonnontilaiset suot, yhteensä n. 75 ha

3 Laskuvesistö, Ilajanjärven Särkilahti: liittyy myös Muurinsuohon ja Tavara-Sikosuohon, havainnointi helpoin Muurin/Sikosuon yhteydessä.

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

16 Lylykoskensuo, Ilomantsi, varaus 211 ha ja Riihisuo, varaus 100 ha

Lylykoskensuo

1 Varausalueen luonnontilaiset osa ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2 Varausalueen ulkopuoliset luonnontilaiset Koitajoen reunasuot ja Koitajoki

3 Koveronpuron uoma ja lähiympäristön kartoitus varausalueen yläpuolisella osalla, Lylyvaarantieltä lähtien (2,0 km), varausalueella (2,4 km) ja alapuolisella osalla Koitajokeen saakka (1,4 km). Kartoitus liittyy myös Riihisuohon, jonka turvevarauksen suunnasta puro virtaa Lylykoskensuolla

4 Tokrajävi, GTK:n mukaan järvi voi olla yksi Lylykoskensuon valumavesien laskupaikka.

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

Riihisuo

1 Varausalueen luonnontilaiset osa ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2 Koveronpuron uoma varausalueella 1,5 km, yläpuolisella osalla Lylyvaarantiehen saakka 340 m

3 Pahakalanlampi

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

 • suotyyppien, kasvilajien ja perhosten määritystä/valokuvia
 • Pahakalalammen sudenkorennot/valokuvia ja ääntelevät viitasammakot

17. Lautasuo, Ilomantsi, varaus 83 ha

1 Lautasuon luonnontilainen osa ja sen ympäristön ojitetut avoimet ja puoliavoimet osat

2 Laskuvesistö, Viinijärven Taipaleenselkä: kts. Vasikkasuon vesien laskupiste myös Viinijärvellä

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

 • suotyyppien, kasvilajien ja perhosten määritystä/valokuvia

18. Ketveleensuo. Lieksa, varaus 142 ha

 1. Varausalueen luonnontilaiset ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat.
 2. Mäenaluspuro/Kylmäpuro (samaa uomaa) varausalueella 1 km ja varausalueelta Pudasjokeen 2,6 km
 3. Toinen turvekentän lasku-uoma Ketveleenpuro varausalueelta Pudasjokeen
 4. linnuston, perhosten, sudenkorentojen ja viitasammakon kartoitus (ympäristösuojelulaki), mahdollisuuksien mukaan lintuhavaintoja laajemmin Pudasjärveltä

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

 • sudenkorennot/valokuvia ja ääntelevät viitasammakot

19. Sikosuo, Tohmajärvi, varaus 255 ha

1 Varausalueen luonnontilaiset osat ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2 Ruostepuro varausalueella (1,3 km) ja varausalueen ulkopuolella (1,2 km), laskee Viesimonjokeen.

3 Viesimonjoki Ruostepurolta Jänisjokeen (3,2 km), lähellä Ruostepuron laskukohtaa metsälakikohde, ajankäyttömahdollisuuksien mukaan

4 Sintsinpuro, Sintsilammesta Viesimonjokeen (1,0 km)

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

 • suotyyppien, kasvilajien ja perhosten määritystä/valokuvia

20. Tiiskinsuo, Juuka, 172 ha

1 Varausalueen ja luonnontilaiset ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2 Varausalueen lähistön luonnontilaiset suot

3 Tiiskinpuro, varausalueelta Vaikkojoelle (2,0 km) ja Vaikkojoella Ala-Jokipolvi-Suuri-Kotajärvi (600 m)

4 Terva-, Valkea- ja Heinä-, Musta- ja Pieni-Kolkon lampialue

5 Vaikkojokivarsi Lietukalta-Kantosaarenkoskelle (1,3 km)

6 Lietukka ja Suuri-Kotajärvi

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

 • sudenkorennot/valokuvia ja ääntelevät viitasammakot

Loput luonnontilaisuusluokkiin 0-1 kuuluvat suot, kohteet 21-23

21 Heinäsuo, Ilomantsi, varaus 122 ha

1 Varausalueen luonnontilaiset ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2Ölkönpuron uoma ja lähiympäristö turvealueella ja sen alapuolella (3,5 km)

3 Ölkönpuron varren YSA-alueet ja metsälakikohteet varausalueen yläpuolella (n. 800 m).

4 Karkulampeen laskeva uoma ja sen lähiympäristö (900 m)

5 Karkulampi, Karkujoki (500 m) ja Nuorajärven Viinilahden N-osa

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan                   

 • Ölkönpuron YSA-alueiden ja metsälakikohteiden luontotyyppien ja kasvilajien määritystä (metsät ja suot)/valokuvia  
 • Karkulampi lampi, Karkujoki ja Viinilahti, suotyyppien kasvilajien, perhosten ja sudenkorentojen määritystä/valokuvia ja ääntelevät viitasammakot

Rimpisuo, Lieksa, varaus 119 ha

1 Varausalueen luonnontilaiset ja avoimet/puoliavoimet ojitetut osat

2 Rimpilampi

3 Varausalueelta Pudasjokeen laskeva uoma, 1,1 km

Muuta: osaamisen ja ajankäytön mukaan

 • suotyyppien, kasvilajien ja perhosten määritystä/valokuvia
 • Rimpilampi sudenkorennot/valokuvia ja ääntelevät viitasammakot

22. Linnansuo, Joensuu, Tuupovaara, varaus 65 ha

Olemassa olevien turvekenttien vieressä.

1 Varauksen avoimet/puoliavoimet ojitetut osat (ei ehkä tarpeen)

2 Honkapuro turvekentältä Koskutjokeen (1,3 km)

3 Koskutjoki Haarajärveen (1,8 km)

4 Haarajärvi,  esim. Huosiovaaran tieltä

23. Tuohtaansuo, kartalla Mustanmetsänsuo, Rääkkylä, varaus 136 ha

Varausalueella ei tarvetta kartoituksiin

1 Suuri Onkamo, Lisähavaintoja mahdollisuuksien mukaan

2 Joki-Hautalampi, havaintoja riittävästi

Kauhasuo

Suurimmat haitat vesistövaikutuksista, linnustolaskennat eivät tärkeitä

1 Varausalueen avoimet ja puoliavoimet osat

2 Haukipuro, varausalueella ja sieltä Kelsimäjokeen voi olla pelkkä ojamainen uoma, ennen varausaluetta ja n. 200 metriä varausalueella ehkä luonnontilaisen kaltainen, jonka voisi kartoittaa.

Suurisuo, Polvijärvi, varaus 200 ha

Varausalueella tai lähiympäristössä ei erityisiä linnuston kartoitustarpeita, korkeintaan Lipasjoen ja Kiskonjoen varrella varausalueen kohdalla ja alempana jokiuomia.

Hankkeen haitat kohdistuvat vesistövaikutuksiin Kiskon- ja Lipasjoella.

Parkusuo, Ilomantsi, varaus 165 ha.

Arvo Ohtonen laskee linnuston.

Huom. Kartoituksien matkakuluihin on saatavissa rahoitusta.

Lisätietoja:

Arvo Ohtonen

ohtonenarvo(at)gmail.com