Säännöt

PKLTY-LOGO2

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Karjala. Tarvittaessa yhdistys voi perustaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä alaosastoja.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, tutkimusta sekä lintujen ja muun luonnon suojelua. Tarkoituksensa yhdistys pyrkii saavuttamaan harjoittamalla tiedotus-, kokous-, esitelmä-, retkeily- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys hankkii varoja myymällä omistamaansa havaintoaineistoa, järjestämällä näyttelyitä, esitelmätilaisuuksia, luonnontutkimukseen opastavia retkiä ja julkaisemalla kirjoituksia. Lisäksi yhdistys voi myydä linnuston- ja luonnonsuojelua edistäviä tarvikkeita, harjoittaa talkootoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille, ellei hallitus erityisestä perustellusta syystä estä jäsenyyttä. Jäseneksi voidaan ottaa muukin oikeuskelpoinen yhteisö, jos sellaisen jäsenyys harkitaan yhdistyksen kannalta aiheelliseksi. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, jonka ansiot yhdistyksen tukemiseksi tai edistämiseksi harkitaan huomattaviksi ja joka tällaiseen kutsuun suostuu.
Perustelluista syistä yhdistyksen hallitus voi päätöksellään jättää jäsenyyden hyväksymättä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai hän
on muuten menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä. sekä yksi yleisvarajäsen.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös valtakirjalla taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-, maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, kunnia- tai kannattajajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille ilmestyvässä lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla, sekä tarvittaessa kirjeitse ja/tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kokouksissa 27.11.2013 ja 26.3.2014.